top of page
Catala
castella
angles

CATALÀ

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

 

Maria Amorós és la responsable del tractament de les dades facilitades, amb la finalitat de gestionar la teva petició d'alta al servei de subscripcions, que garanteix el dret i l'accessibilitat a la informació pública dels usuaris, de transparència, accés a la informació, per tal de proporcionar-te la informació que ens sol·licitis de la nostra base de dades. Podem fer ús, també, d'alguna de les dades facilitades per comunicar- te les novetats, així com, per tal de conèixer la teva opinió sobre els serveis prestats.

 

Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n'ha originat la recollida, seran eliminades. Pots donar-te de baixa del servei de subscripció des dels mateixos correus de comunicacions o també enviant-nos un correu a art@mariaamoros.cat amb la teva petició.

 

Així mateix, t'informem que no es farà cap cessió o transferència de les teves dades i que pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament d'aquestes, en els termes inclosos a la legislació vigents.

 

D'altra banda, et fem saber que utilitzem el Google Analytics per a la recollida de dades. La informació que generen les galetes (incloent- hi l'adreça IP) és transmesa i arxivada directament per Google en els servidors del web. Per tal d'impedir la recollida de l'adreça IP, tenim activada l'opció Anonymize IP, incorporada pel propi sistema, que emmascara els tres darrers dígits d'aquesta adreça de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

 

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, posem a la teva disposició la bústia art@mariaamoros.cat des d'on t'atendrà el delegat de protecció de dades.

 

Responsabilitat dels continguts

 

D'acord amb l'article 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, no assumim la responsabilitat de la informació i continguts que es puguin obtenir a través d'enllaços o fonts alienes.

ESPAÑOL

Todo acceso a este sitio web está sujeto a las siguientes condiciones:

 

Información básica sobre protección de datos

 

Maria Amorós es la responsable del tratamiento de los datos facilitados, con el fin de gestionar tu petición de alta en el servicio de suscripciones, que garantiza el derecho y la accesibilidad a la información pública de los usuarios, de transparencia, acceso a la información, para proporcionarte la información que nos solicites de nuestra base de datos. Podemos hacer uso también de alguno de los datos facilitados con el fin de comunicarte las novedades, así como para conocer tu opinión sobre los servicios prestados.

 

Los datos facilitados, una vez finalizado el motivo que ha originado su recogida, serán eliminados. Puedes darte de baja del servicio de suscripción desde los mismos correos de comunicaciones o también enviando un correo a art@mariaamoros.cat con tu petición.

 

Asimismo, te informamos que no se hará ninguna cesión o transferencia de tus datos y que puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento de éstos, en los términos incluidos en la legislación vigente.

 

Por otro lado, te informamos que utilizamos Google Analytics para la recogida de datos. La información que generan las galletas (incluyendo la dirección IP) es transmitida y archivada por Google en los servidores de la web. Para impedir la recogida de la dirección IP, tenemos activada la opción Anonymize IP, incorporada por el propio sistema, que enmascara los tres últimos dígitos de esta dirección, de forma que la anonimiza poniéndolos a 0.

 

Para cualquier consulta o queja sobre el tratamiento de tus datos personales, ponemos a tu disposición el buzón art@mariaamoros.cat desde donde te atenderá el delegado de protección de datos.

 

Responsabilidad de los contenidos

 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, no asumimos la responsabilidad de la información y contenidos que se puedan obtener a través de enlaces o fuentes ajenas.

ENGLISH

All access to this website is subject to the following conditions:

 

Basic information on data protection

 

Maria Amorós is responsible for the processing of the data provided, in order to manage your request for registration in the subscription service, which guarantees the right and accessibility to the public information of users, of transparency, access to information, in order to provide you with the information you request from our database. We can also use some of the data provided to communicate the news, as well as, in order to know your opinion about the services provided.

 

The data provided, once the reason for the collection has come to an end, will be eliminated. You can unsubscribe from the same emails or by sending an email to art@mariaamoros.cat with your request.

 

Likewise, we inform you that there will be no transfer or transfer of your data and that you may exercise the rights of access, rectification, abolition, limitation or opposition to their treatment, in the terms included in current legislation.

 

On the other hand, let us know that we use Google Analytics for data collection. The information generated by cookies (including the IP address) is transmitted and filed directly by Google on the web servers. In order to prevent the collection of the IP address, we have activated the option Anonymize IP, incorporated by the system itself, that masks the last three digits of this address so that it anonymizes it by placing them at 0.

 

For any inquiry or complaint about the treatment of your personal data, we put at your disposal the mailbox art@mariaamoros.cat from where you will be contacted by the data protection delegate.

 

Responsibility of the contents

 

In accordance with article 17 of Law 34/2002, of July 11, of Services of the information society and electronic commerce, we do not assume the responsibility of the information and contents that can be obtained through links or other sources.

bottom of page